ERSTATNING, TRYGD OG FORSIKRING VED PERSONSKADE, SYKDOM OG ANDRE PERSONLIGE KRENKINGER

De aller fleste blir før eller senere utsatt for begivenheter som utløser rett til økonomisk kompensasjon. Dette som følge av tap, skade, sykdom eller andre påkjenninger. Adressat for kravet kan være ansvarlig skadevolder, det offentlige eller et forsikringsselskap. I det følgende gir vi en oversikt over de mest aktuelle grunnlag for slik kompensasjon.

_______________________________________________________________________________________________________

SKADEVOLDERS ANSVAR

En skadevolder, privatperson eller virksomhet, som har opptrådt uaktsomt eller uforsvarlig vil normalt være ansvarlig for det økonomiske tap skadelidte er påført. I enkelte tilfeller kan skadevolder pålegges ansvar uavhengig av utvist skyld. I noen tilfeller overføres erstatningsplikten til offentlige instanser eller forsikringsordninger.

Skyldansvaret - skadevolders ansvar for uaktsomt eller uforsvarlig opptreden.

Produktansvaret - produsent eller importørs ansavar for skade som følge av et produkts sikkerhetsmangel.

Legemiddelansvaret - produsent eller impotørs ansvar for legemiddels skadevoldende egenskaper.

Bilansvaret - fører/eier av motorvogns erstatningsansvar for skade som motorvognen gjør.

Arbeidsgiveransvaret - arbeidsgivers ansvar for skade som arbeidstaker påfører andre under utføringen av arbeidet.

Pasientskadeansvaret - behandlers ansvar for personskade som følge av behandling i helseinstitusjon.

Yrkesskadeansvaret - arbeidsgivers ansvar for arbeidstakers skade eller sykdom i arbeidssammenheng.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

FORSIKRINGSBASERT ERSTATNINGSANSVAR

I mange sammenhenger foreligger forsikringsdekninger som har til formål å kompensere tap ved nærmere bestemte hendelser. Dette kan være ordninger som er etablert av skadelidte selv for å sikre seg selv, eller ordninger som er etablert av skadevolder for å avlaste ansvaret.

Uførekapital - forhåndsdefinerte engangsbeløp som kommer til utbetaling ved uførhet eller død som følge av skade eller sykdom. 

Ulykkesforsikring - forhåndsdefinert engangsbeløp som utbetales ved uførhet som skyldes ulykke.

Trafikkforsikring - ordning som dekker skade forårsaket av motorvogn. Dekningen er obligatorisk.

Legemiddelforsikringen - pålagt ansvarsforsikring som dekker skade voldt av legemidlers skadevoldende egenskaper.


Uførerente - løpende ytelse, normalt nånedlige, som utbetaler under arbeidsuførhet.

Ansvarsforsikring - overtakelse av skadevolders erstatningsansvar ved hendelser som er omfattet av dekningen.

Yrkesskadeforsikring - arbeidsgivers ansvar for arbeidstakers skade eller sykdom i arbeidssammenheng. Dekningen er obligatorisk.

Pasientskadeforsikring - pålagt ansvarsforsikring for behandlende helseinstitusjoner. Offentlige helsetjenester er dekket under ordningen med Norsk pasientskadeerstatning.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

OFFENTLIGE KOMPENSJONSORDNINGER

Det finnes en rekke ordningere i regi av det offentlige som har som formål å kompensere for det tap eller den urett en person er utsatt for. Disse ytelser overlapper i en viss grad skadevolders ansvar eller forsikringsytelser.

Voldsoffererstatningen - statens ansvar for personskade som følge av voldshandling.

Uførepensjon - ytelse fra folketrygden ved varig arbeidsuførhet.

Norsk pasientskadeerstatning - organ som behandler erstatningskrav etter personskade som følge av feilbehandling i offentlig helseinstitusjon.

Billighetserstatning - kompensasjon fra staten til personer som har kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre i samme situsasjon eller at det offentlige er til å bebreide.

Erstatning for uberettiget strafforfølgning - erstatning fra staten etter strafforfølgning som fører til henleggelse eller frifinnelse.

Menerstatning - erstatning fra folketrygden for ikke økonomisk tap ved yrkesskade.